Rezerwacja miejsca

Formularz rezerwacyjny na studia podyplomowe

Formularz umożliwia jedynie dokonanie rezerwacji miejsca na wybrany kierunek lub szkolenie.

Ostateczne zakwalifikowanie kandydata następuje po poprawnym złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów w Centrum Kształcenia Podyplomowego i dokonaniu wymaganych opłat. Zasady naboru, wymagane dokumenty i opłaty znajdują się w opisie poszczególnych kierunków studiów i szkoleń.

Z uwagi na limity miejsc na poszczególnych kierunkach, uprzejmie informujemy, że rezerwacja ważna jest 14 dni.

W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych przed upływem 14 dni w siedzibie Uczelni rezerwacja zostaje anulowana.

Dopuszczalne jest przesłanie dokumentów w formie skanu na adres podyplomowe@wsei.lublin.pl.


  Wybierz kierunek studiów lub szkolenie, na które chcesz się zapisać*


  1. Dane ogólne

  * pole wymagane

  Imię*

  Drugie imię

  Nazwisko*

  Nazwisko panieńskie

  Data urodzenia*

  Miejsce urodzenia*

  Numer PESEL*

  2. Wykształcenie

  Nazwa uczelni

  Data ukończenia studiów

  Numer dyplomu

  Tytuł zawodowy

  3. Zatrudnienie

  Aktualne miejsce zatrudnienia

  Stanowisko

  4. Adres do korespondencji

  * pole wymagane. W przypadku braku danych należy wpisać "nie dotyczy"

  Ulica*

  Numer domu*

  Numer mieszkania*

  Miejscowość*

  Kod pocztowy*

  5. Dane kontaktowe

  * pole wymagane

  Telefon*

  E-mail*

  Zapoznałam/em się z poniższymi warunkami i akceptuję*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w kwestionariuszu przez Lubelską Akademię WSEI w celu realizacji procesu rekrutacji. Lubelska Akademia WSEI informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, usuwania oraz ich poprawiania i przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Akademii WSEI, p. Leszek Gońka, e-mail iod@wsei.lublin.pl.

  Skip to content