Od dnia 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”). W związku z powyższym, przedstawiamy poniżej informację dotyczącą przetwarzania przez Lubelską Akademię WSEI Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia.

Administrator danych

Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Lubelska Akademia WSEI reprezentowana przez Kanclerza Uczelni, z siedzibą w Lublinie przy ul. Projektowej 4. Mogą Państwo się z nami skontaktować, posługując się jedną z form kontaktu udostępnionych na stronie: www.wsei.lublin.pl.

Inspektor Ochrony Danych

W Lubelskiej Akademii WSEI został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@wsei.lublin.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu dokumentacji przebiegu studiów. Jest to nasz obowiązek, wynikający z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu kształcenia, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.

Odbiorcy Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz inne uczelnie wyższe w tym zagraniczne, banki, ubezpieczyciele, urzędy skarbowe. Dostęp do Państwa danych posiadają upoważnieni przez administratora pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, by wykonywać swoje obowiązki.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych może zostać zrealizowane tylko w przypadku wynikającym z art. 165 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tzn. w związku z chęcią przeniesienia z uczelni macierzystej na inną uczelnię, w tym uczelnię zagraniczną.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skip to content