Aktualna oferta edukacyjna

Obszary kształcenia oferowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego

Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji

Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji

Celem studiów podyplomowych "Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji" jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia[...]

Zapisz się
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Każdy zakład pracy zatrudniający ponad 100 osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest do utworzenia zakładowych służb BHP. Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku "Bezpieczeństwo i higiena pracy" oraz zdobycie uprawnień[...]

Zapisz się
Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Studia podyplomowe "Cyberbezpieczeństwo" to projekt dostosowany do najnowszych standardów w dynamicznie zmieniającej się cyberprzestrzeni. W ramach studiów słuchacze uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem[...]

Zapisz się
Dializoterapia

Dializoterapia

Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

Zapisz się
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Założenia koncepcyjne studiów podyplomowych wynikają z aktualnych tendencji kształcenia specjalnego oraz potrzeb w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej. Prawna otwartość wszystkich typów szkół i placówek opiekuńczo-rewalidacyjnych na osoby z zaburzeniami[...]

Zapisz się
Edukacja włączająca

Edukacja włączająca

Celem studiów jest przygotowanie fachowców, specjalistów – pedagogów specjalnych, którzy w ramach swoich zadań będą odpowiedzialni za zarządzanie i realizację edukacji włączającej. Na studiach zdobędą niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje[...]

Zapisz się
Edukator w cukrzycy

Edukator w cukrzycy

Kurs ma na celu wyposażenie pielęgniarki, położnej w profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do prowadzenia edukacji terapeutycznej mającej na celu poprawę jakości życia osoby chorej na cukrzycę.

Zapisz się
Endoskopia

Endoskopia

Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

Zapisz się
Grafika komputerowa

Grafika komputerowa

Celem studiów podyplomowych "Grafika komputerowa" jest przekazanie słuchaczom wiedzy w zakresie tworzenia i przetwarzania zaawansowanej grafiki, przygotowania do druku materiałów poligraficznych, przygotowania grafiki do druku i do publikacji w postaci[...]

Zapisz się
Informatyka kryminalistyczna

Informatyka kryminalistyczna

Informatyka kryminalistyczna, często nazywana w Polsce informatyką sądową należy do obszaru nauk sądowych. Specjaliści informatyki kryminalistycznej zajmują się pozyskiwaniem, analizą oraz interpretacją elektronicznych dowodów, które mogą być wykorzystane w procesie[...]

Zapisz się
Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Jedną z najważniejszych zmian związanych z wejściem w życie nowego pakietu legislacyjnego jest obowiązkowe powołanie Inspektorów Ochrony Danych (IOD) w instytucjach publicznych. Ustawodawca europejski wskazuje jednocześnie, iż IOD powinien być[...]

Zapisz się
Integracja sensoryczna z terapią ręki

Integracja sensoryczna z terapią ręki

Trzysemestralne studia podyplomowe z Integracji sensorycznej z terapią ręki umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru diagnozy i realizacji zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem atrakcyjnych dla dziecka/pacjenta metod.

Zapisz się
Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce

Celem studiów "Kadry i płace w praktyce" jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, finansów, rachunkowości oraz ubezpieczeń społecznych, w tym dotyczących trybu i zasad[...]

Zapisz się
Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją

Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją

Czterosemestralne studia podyplomowe na kierunku "Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją" przygotowują specjalistów w zakresie terapii logopedycznej i porozumiewania się (komunikacji z zastosowaniem AAC). Studia mają na celu poszerzenie wiedzy,[...]

Zapisz się
MBA in Healthcare

MBA in Healthcare

MBA in Healthcare to dedykowane dwusemestralne studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla kadry menedżerskiej sektora ochrony zdrowia (z minimum rocznym stażem na stanowisku kierowniczym i/lub specjalisty).

Zapisz się
MBA in Innovative Enterprise Management

MBA in Innovative Enterprise Management

MBA in Innovative Enterprise Management to dedykowane dwusemestralne studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw prywatnych i publicznych (z minimum rocznym stażem na stanowisku kierowniczym lub[...]

Zapisz się
MBA in Public and Community Management

MBA in Public and Community Management

MBA in Public and Community Management to dedykowane dwusemestralne studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla obecnych i przyszłych menedżerów przedsiębiorstw publicznych i samorządowych oraz innych jednostkach i instytucjach[...]

Zapisz się
Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

Zasoby ludzkie w wielu współczesnych przedsiębiorstwach zaczynają mieć krytyczne znaczenie. Efektywne zarządzanie tym obszarem wymaga posiadania specjalistycznych kwalifikacji daleko wykraczających poza prawo pracy czy przepisy emerytalne. Pracownicy pionu personalnego realizując[...]

Zapisz się
Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.

Zapisz się
Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Celem kształcenia jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych programem kursu kwalifikacyjnego zadań w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Zapisz się
Pielęgniarstwo geriatryczne

Pielęgniarstwo geriatryczne

Celem kształcenia jest zdobycie przez pielęgniarkę ogólnej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią umiejętności postępowania i pielęgnowania chorych z typowymi schorzeniami wieku podeszłego.

Zapisz się
Pielęgniarstwo onkologiczne

Pielęgniarstwo onkologiczne

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną.

Zapisz się
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumentowania do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, chirurgii jednego dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii[...]

Zapisz się
Pielęgniarstwo ratunkowe

Pielęgniarstwo ratunkowe

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego.

Zapisz się
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Kurs ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania świadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy,[...]

Zapisz się
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Kurs ma na celu przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora[...]

Zapisz się
Podstawy opieki paliatywnej

Podstawy opieki paliatywnej

Kurs ma na celu przedstawienie metod terapeutycznych poprawiających jakość życia pacjenta objętego opieką paliatywną oraz jego rodziny/opiekunów.

Zapisz się
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kierunek umożliwia przygotowanie pracowników działu kadr i płac oraz pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach, na których wymagana jest znajomość i prawidłowe zastosowanie w praktyce przepisów z dziedziny prawa pracy i[...]

Zapisz się
Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne

Celem studiów podyplomowych "Przygotowanie pedagogiczne" jest uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie słuchaczy do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, a także[...]

Zapisz się
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Analiza lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy, monitoring zmian w oświacie oraz analiza trendów w tym zakresie wskazuje na duże zapotrzebowanie na nauczycieli psychologów wspierających nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań[...]

Zapisz się
Psychologia transportu

Psychologia transportu

Celem studiów podyplomowych "Psychologia transportu" jest przygotowanie do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Zapisz się
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych oraz wykonywania zawodu głównego księgowego (dyrektora ekonomicznego), bądź prowadzenia[...]

Zapisz się
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych

Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do pracy w działach finansowo-księgowych w sektorze finansów publicznych oraz umożliwienie księgowym uzupełnienia uprawnień do zajmowania stanowisk.

Zapisz się
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą[...]

Zapisz się
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych dowodami naukowymi, a także do[...]

Zapisz się
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

Celem kształcenia jest zdobycie przez pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią wysokich kwalifikacji w dziedzinie pielęgnowania osób w podeszłym wieku umożliwiających zapewnienie profesjonalnej[...]

Zapisz się
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania[...]

Zapisz się
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących zdrowie, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych w zakresie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz jego[...]

Zapisz się
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, do pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia[...]

Zapisz się
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podejmowania szybkich i specjalistycznych działań leczniczo-pielęgnacyjnych w sytuacji nagłego zagrożenia życia według obowiązujących standardów postępowania oraz przygotowanie pielęgniarki[...]

Zapisz się
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

Zapisz się
Terapeuta środowiskowy

Terapeuta środowiskowy

Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie kwalifikacji terapeuty środowiskowego a także uzyskanie kompetencji i doświadczenia w zakresie psychiatrycznej opieki środowiskowej, niezbędnych do uczestnictwa w leczeniu pacjenta w ramach wielospecjalistycznego zespołu, koordynowania[...]

Zapisz się
Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Charakterystyczną cechą gospodarki globalnej jest fenomen rosnącego znaczenia nieruchomości. Nieruchomości stają się obiektem obrotu na skalę światową. Wprowadzenie nieruchomości do obrotu wymaga każdorazowo jej wcześniejszej wyceny. Opisane tendencje[...]

Zapisz się
Wykonanie badania spirometrycznego

Wykonanie badania spirometrycznego

Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania badania spirometrycznego i wstępnej oceny wyniku badania u pacjentów w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia.

Zapisz się
Wywiad i badanie fizykalne

Wywiad i badanie fizykalne

Kurs ma na celu ukształtowanie kompetencji do samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej.

Zapisz się
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych, przygotowanie do samodzielnego wykonywania funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień[...]

Zapisz się
Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządca nieruchomości jest zawodem interdyscyplinarnym i wymaga rozleglej wiedzy między innymi z zakresu ekonomii i finansów, prawa, nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości, a także umiejętności praktycznych związanych[...]

Zapisz się
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do kierowania jednostką organizacyjną lub jej komórką w systemie ochrony zdrowia. Są to stanowiska kierownicze w: podmiotach leczniczych publicznych i niepublicznych; komórkach organizacyjnych jednostek samorządów[...]

Zapisz się
Skip to content