Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Studia podyplomowe - HYBRYDOWO LUB 100% ONLINE

Koordynator kierunku: dr Katarzyna Wieczorek

Program studiów przewiduje poznawanie metod i technik terapii pedagogicznej z uczniami przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz kształtowanie umiejętności ich stosowania w pracy indywidualnej jak i grupowej. Zapoznaje z najnowszymi metodami diagnozy zaburzeń rozwojowych w tym również z obszaru zaburzeń integracji sensorycznej. Nowością w zakresie modułów kształcenia jest przygotowanie Słuchacza do organizowania i prowadzenia terapii pedagogicznej z integracją sensoryczną (SI). Zajęcia z tego modułu realizowane są w profesjonalnych salach do terapii SI.

Studia przygotowują również do planowania i realizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z uczniem niepełnosprawnym, w tym na etapie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Nowością w zakresie modułów kształcenia w tym obszarze jest przygotowanie Słuchacza do organizowania i prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w oparciu o SAZ (stosowaną analizę zachowania), jedną z najbardziej efektywnych strategii uczenia osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi i rozwojowymi w oparciu o metody i techniki behawioralne. Realizacja tego modułu przygotowuje również w profesjonalny sposób do planowania strategii wspierających zachowania pozytywne i modyfikujących zachowania niepożądane w nurcie behawioralnym.

Studia trwają trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny. Obejmują 405 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz 120 godzin praktyki. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
NOWA CENA!

od 2880 zł

3 semestry
12 zjazdów

525 godzin

raz lub dwa razy
w miesiącu:
pt. 15:30-19:30
sob. 8:50-16:55
ndz. 8:50-16:55

FORMA HYBRYDOWA 50/50

100% ONLINE

Skip to content