dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. Akademii WSEI

Pedagog i specjalista w zakresie wczesnej edukacji dziecka.

Doświadczenie akademickie

Nauczyciel akademicki, doświadczony pedagog i specjalista zajmujący się od 38 lat wczesną edukacją dziecka. Zainteresowania badawcze skoncentrowane wokół paradygmatów w pedagogice wczesnoszkolnej, kierunków zmian w teorii i praktyce edukacji wczesnoszkolnej, programów nauczania, reform oświatowych, koncepcji kształcenia zintegrowanego, wielowymiarowości uczenia się i jego przestrzeni, kultury w edukacji, poznawczych, emocjonalnych i społecznych ram teorii uczenia się, konstruktywnych sposobów nauczania dzieci, efektywnego uczenia się w „poszukiwaniu śladu”, edukacji dla rozwoju i edukacji wspierającej rozwój. Autorka publikacji zwartych polskich i zagranicznych oraz opracowanych pod redakcją artykułów i recenzji (ogółem 184).

Doświadczenie zawodowe

Jako teoretyk i praktyk (wcześniej nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej) opracowała liczne materiały dydaktyczne z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasach I-III w systemie zintegrowanym.

Bierze udział w tworzeniu nowych planów i programów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, związanych z wczesną edukacją dziecka.

Uczestniczyła w około 160 konferencjach i seminariach dydaktycznych dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III, wygłaszając wykłady z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Prezentowała także referaty dotyczące indywidualizacji, kompetencji nauczyciela, skuteczności realizacji w szkołach koncepcji kształcenia zintegrowanego w edukacji wczesnoszkolnej, trójpodmiotowości, „dobrych praktyk pedagogicznych” w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, aktywnie włączając się w interdyscyplinarne dyskursy pedagogiczne w wielu ośrodkach naukowych polskich i zagranicznych.

Nadal prowadzi odczyty popularyzatorskie, konferencje dydaktyczno-naukowe, seminaria edukacyjne, panele dyskusyjne z nauczycielami w Polsce i poza granicami kraju, prezentując współczesną metamorfozę myślenia o dziecku i istocie uczenia się w klasach I-III szkoły podstawowej, wnikliwie wgłębiając się w problematykę dotyczącą uczniów, nauczycieli i rodziców, tworzących wspólną przestrzeń edukacyjną.

Ważne osiągnięcia

  • MEN – Rzeczoznawca (Departament Programów, Podręczników i Innowacji),
  • NAWA, FRSE – Ekspert,
  • koordynator kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna,
  • ocena pozytywna wyróżniająca wśród doktorów habilitowanych,
  • przynależność do siedmiu organizacji i stowarzyszeń – polskich i zagranicznych,
  • funkcje pełnione w redakcjach czasopism polskich i zagranicznych – 15,
  • współpraca zagraniczna z uniwersytetami – 7.

 

Skip to content